Regulamin Konkursu FOTOgorilluj

REGULAMIN KONKURSU

“FOTOgorilluj”

§ 1 Organizacja

Organizatorem Konkursu pod nazwą ” FOTOgorilluj”

 1. dalej („Konkurs”) jest TRANS-PAL S.GZIK Sp. K. z siedzibą w Dzwoli 57b, 23-304 Dzwola (“Organizator“)
 2. Konkurs obowiązuje w Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Krasnymstawie, Chełmie, Leżajsku.
 3. Konkurs trwa od 29.04.2021 od godziny 12:00 do 21.06.2021 r. do godziny 12:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”)
 4. Regulamin Konkursu dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu Budowlanego „MRÓWKA” w Janowie Lubelskim (ul. Wałowa 85, 23-300 Janów Lubelski), Kraśniku (ul. Urzędowska 563, 23-210 Kraśnik), Krasnymstawie (ul. Rejowiecka 16, 22-300 Krasnystaw), Chełmie (ul. Zielna 2, 22-100 Chełm), Leżajsku ( ul. Siedlanka 54, 37-300 Leżajsk ).

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspieramy ani powiązany z serwisem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

Organizator informuje, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego i nabywa własność nagrodzonego dzieła.

 

 • 2 Definicje

Uczestnik – wyłącznie osoba fizyczna, która decyduje się wziąć udział w Konkursie i spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.

Facebook – serwis społecznościowy, działający pod adresem www.facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook, Inc.

Użytkownik Facebook – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Facebook.

Profil PSB Mrówka Janów Lubelski – profil Marketu Budowlanego “Mrówka” w Janowie Lubelskim w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Janów Lubelski” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

Profil PSB Mrówka Kraśnik  – profil Marketu Budowlanego “Mrówka” w Kraśniku w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Kraśnik” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

Profil PSB Mrówka Krasnystaw  – profil Marketu Budowlanego “Mrówka” w Krasnymstawie w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Krasnystaw” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

Profil PSB Mrówka Chełm – profil Marketu Budowlanego “Mrówka” w Chełmie w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Chełm” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.chelm/

Profil PSB Mrówka Leżajsk – profil Marketu Budowlanego “Mrówka” w Leżajsku
w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Leżajsk” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Post Konkursowy – treść zadania konkursowego umieszczonego na Profilu PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk  zawierający Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe dostępne w Poście Konkursowym. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinno zostać zgłoszone zgodnie z § 4 Regulaminu.

Zgłoszenie Konkursowe – odpowiedź wyłącznego autorstwa Uczestnika konkursu, wysłane na e-mail: marketing@transpal.pl przez Uczestnika lub opublikowanie w komentarzu pod Postem Konkursowym. Zgłoszenia Konkursowe muszą spełniać warunki określone w § 4 Regulaminu. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi:

 1. związane z tematyką Konkursu,
 2. co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,

Komisja Konkursowa – trzech przedstawicieli Organizatora odpowiedzialnych za wytypowanie spośród Uczestników Konkursu zwycięzców Konkursu w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne.

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

 

 

 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnik w chwili wysłania Zgłoszenia Konkursowego musi być pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
 2. odwiedzić Profil PSB Mrówka Janów Lubelski lub profil PSB Mrówka Kraśnik lub profil PSB Mrówka Krasnystaw lub profil PSB Mrówka Chełm lub profil PSB Mrówka Leżajsk pod następującym adresem:

https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/, https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/, https://www.facebook.com/mrowka.chelm/,

https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/,

 1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki
 2. posiadać status Użytkownika Facebook,
 3. spełnić warunki Zgłoszenia Konkursowego
 4. wysłać drogą mailową (marketing@transpal.pl) Zgłoszenie Konkursowe lub opublikować w formie komentarza pod Postem Konkursowym w Czasie Trwania Konkursu
 1. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Konkursie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora, ani członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo związane z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 • 4 Zasady rozgrywania Konkursu
 1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie fotografii dowolnego zakupionego produktu z serii GORILL w scenerii z grillem. Aby fotografia wzięła udział w konkursie należy ją wysłać na e-mail: marketing@transpal.pl lub opublikować w formie komentarza pod Postem Konkursowym zgodnie z 2. § 4.
 1. Zgłoszenie Konkursowe musi być zgodne z tematyką Konkursu.
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.04.2021 od godziny 12:00
 2. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo oraz nie może być takie samo lub być podobne z hasłem reklamowym innych firm lub marek. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw do Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenie Konkursowe nie może przedstawiać w szczególności oznaczeń, nazw, firm, producentów, przedsiębiorców innych aniżeli Organizator ani imion i nazwisk osób fizycznych. Nie może ono również zawierać nawiązań do wyrobów tytoniowych ani napojów alkoholowych.
 1. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika nie będzie spełniało wymogów określonych w niniejszym paragrafie lub gdy osoba trzecia wystąpi do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego, informując o tym Uczestnika.
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które wysyła na e-mail: marketing@transpal.pl lub zamieszcza w komentarzu do Postu Konkursowego.
 1. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Zgłoszeń przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie, które zostało wysłane drogą elektroniczną na maila wcześniej, co oznacza w szczególności, że Zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną na maila później może zostać wykluczone z udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem punktów powyżej.
 • 5 Ocena Zgłoszeń Konkursowych. Nagrody

 

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze jednego lub więcej zwycięzców z każdego profilu PSB Mrówki na którym został konkurs ogłoszony. Zwycięzcy Konkursu zdaniem Komisji Konkursowej w sposób najbardziej interesujący, twórczy i oryginalny odpowiedzieli na Zadanie Konkursowe. Uczestnicy, których Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim, zwani są dalej „Zwycięzcami Konkursu”.
 1. Nagrodą przyznaną w Konkursie jest GORILLbox – Ekologiczny grill jednorazowy w zestawie dla 4 osób. Nagroda przyznana będzie dla każdego Zwycięzcy Konkursu wyłonionego z PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk. Wartość GORILLboxa to ok.50 zł Wyżej wymieniony produkt określany jest jako „Nagroda”. Zwycięzca Konkursu ma prawo otrzymać jedną Nagrodę.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30.06.2021 na profilu PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk
 1. Uczestnik który wygrał zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w wiadomości, odebrać Nagrodę w markecie budowlanym “Mrówka” w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Krasnymstawie, Chełmie, Leżajsku.
 1. Uczestnik zgadza się na publikację nazwy jego Profilu oraz fotografii jego autorstwa w poście z Wynikami Konkursu.
 1. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie wstawi się po odbiór Nagrody oznacza to rezygnację z Nagrody i Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.

 

 1. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.
 1. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu pomimo wielokrotnego złożenia Zgłoszenia Konkursowego.
 1. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu.
 • 6 Reklamacje

 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: marketing@transpal.pl, w terminie do dnia 07.07.2021 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres reklamującego lub adres e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez TRANS-PAL S.GZIK. Sp. K. z siedzibą w Dzwoli pod adresem Dzwola 57b, 23-304 Dzwola (dalej ” Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K.”)
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzasadniony interes TRANS-PAL S.GZIK. Sp. K. oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk.

przez czas trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów TRANS-PAL S.GZIK z o.o. Sp. K., a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, organy administracji oraz sądy.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez TRANS-PAL S.GZIK Sp. K. przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 4. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez TRANS-PAL S.GZIK Sp. K. inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@transpal.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: TRANS-PAL S.GZIK Sp. K. Dzwola 57b, 23-304 Dzwola
 • 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych

 

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 1. Pozostałe skutki w zakresie praw autorskich co do Zgłoszenia Konkursowego regulują odpowiednie postanowienia umów wiążących Uczestnika z serwisem Facebook.
 1. Uczestnik poprzez odbiór Nagrody przekazuje w całości prawa autorskie firmie TRANS-PAL S.GZIK Sp. K., do utworu stanowiącego Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, bez możliwości wypowiedzenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:
 2. a) w zakresie rozpowszechniania hasła reklamowego: publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła reklamowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 3. b) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

oraz jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przeróbka lub adaptacja całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie, w tym publikowanie oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, a także w celach promocyjnych i marketingowych placówek handlowych działających pod logiem PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk – poprzez wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet, w tym mediach społecznościowych, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy oraz oświadcza że, nie będzie wykonywał praw osobistych wobec właściciela autorskich praw majątkowych, zarówno w całości, jak i w zakresie poszczególnych uprawnień objętych wyliczeniem w art. 16, pod groźbą kar 500 zł za każde naruszenie

 1. c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu;
 2. d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. e) w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 1. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu przekazania majątkowych praw autorskich, niewykonywania praw osobistych oraz wykonywania praw zależnych.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w markecie budowlanym Mrówka w Janowie Lubelskim, w Mrówce Kraśnik, w Mrówce Krasnystaw, w Mrówce Chełm, w Mrówce Leżajsk pod adresami wskazanym na wstępie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na stronie www.transpal.pl
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają np. elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami lub pornografią.
 1. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Konkursie można zgłaszać pod adresem Organizatora wskazanym na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: marketing@transpal.pl
 1. W przypadku przesłania reklamacji lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 1. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).
 1. Wszelkie spory wynikające z konkursu, niniejszego regulaminu oraz innych roszczeń z nimi związanych, w tym praw autorskich będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach, które nie reguluje niniejszy regulamin zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.