Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRANS-PAL S.GZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Dzwoli, Dzwola 57B, 23-304 Dzwola, tel. 15 8752244 e.mail: biuro@transpal.pl.
 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Administratorem danych, osobiście w siedzibie Spółki, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres e-mail: biuro@transpal.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia umowy oraz realizacji procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania satysfakcji klientów i określania, jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania Pani/Pana przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe Administrator może przekazać podmiotom, z którymi zawarł umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługami wsparcia logistycznego). Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać przekazane innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewniania ciągłości działań zwłaszcza w przypadku organizowania dodatkowych imprez, zajęć bądź innego rodzaju usług, których świadczenie nie odbywa się w sposób ciągły, ale także podmiotom ubezpieczeniowym, bankom czy serwisom płatności elektronicznej. Dane mogą także zostać udostępnione firmom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy Administrator będzie zmuszony do dochodzenia swoich roszczeń.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa i nie dłużej niż to będzie konieczne, w tym;
 • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będzie je przetwarzać tak długo jak będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będzie mógł je przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
 • jeżeli Pani/Pan wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosił Administrator, wówczas dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana  zgody;
 • po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Pani/Pan ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał  te dane, może Pani/ Pan zażądać aby je usunął;
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żeby je usunął, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
 • wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiada na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw należy kierować żądanie pod adres email: biuro@transpal.pl. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 1. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pni/Pana zgody – ma Pani/pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z Administratorem umowę, skorzystać z jego usług czy móc kontaktować się z nim. Jeżeli jednak Administrator będzie chciał świadczyć Pani/Panu dodatkowe usługi, np. marketing produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze Pani/Pan zapytany o zgodę. Nieudzielenie przez Panią/Pana zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usług. Administrator traktuje Pani/Pana  zgodę, jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator przetwarza je, bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Administrator danych osobowych